Aanpassingen aan onderstaande teksten/documenten:

Op 7 april 2020 zijn tekstdelen toegevoegd aan de privacy- en cookie policy. Zo zijn in beide tabellen tekstdelen toegevoegd en is er meer informatie gegeven over wanneer u zich uit wenst te schrijven voor cookies. Lees het hele document op deze pagina.

Op 7 april 2020 is de disclaimer toegevoegd. In plaats van een link naar een andere website is dit een apart document geworden. De disclaimer is ook op deze pagina te lezen.


Algemene voorwaarden

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en activiteiten. Uitzonderingen kunnen enkel per schriftelijke overeenkomst.
 2. Onze facturen dienen te worden betaald binnen de dertig dagen na factuurdatum, in contanten in onze winkel, magazijnen of door storting op onze bankrekening. Alle eventuele inningskosten worden de koper aangerekend.
 3. De leveringstermijn is niet bindend en slechts benaderend opgegeven, een vertraging in de levering kan geen verbreking van het contract veroorzaken, noch enig recht op schadevergoeding.
 4. De verkochte goederen worden beschouwd als zijnde afgehaald en aanvaard in onze winkel, magazijnen, zij worden verwonden op risico van de koper.
 5. Klachten dienen ons per aangetekend schrijven overgemaakt te worden, binnen de acht dagen na de levering.
 6. Annulatie van de bestelling: in het geval van annulatie dient de koper de kosten te betalen voor de voorbereiding en het winstverlies te compenseren.
 7. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking geretourneerd worden. Dit binnen het termijn van 14 dagen na ontvangst. De kosten voor retour zijn voor rekening van de klant. Op geretourneerde producten geldt geen cashback. U kunt enkel een waardebon ontvangen.
 8. Orderbevestiging: opmerkingen dienen binnen de 7 dagen gemeld te worden. Hierna wordt de orderbevestiging als goedgekeurd beschouwt door de koper. Afwijkingen en beloften worden enkel aanvaard mits schriftelijk overeengekomen.
 9. De klant is ertoe gehouden de juistheid van zijn BTW-nummer, dat door de leverancier verteld wordt op de facturen en andere in omloop gebracht documenten na te gaan, en zo nodig de aandacht van ons te vestigen op alle vergissingen of gebrek aan overeenstemming.
 10. Niet-betaling binnen de overeengekomen termijn geeft ons het recht onmiddellijk de volledige betaling van alle nog verschuldigde sommen te eisen zonder afbreuk te doen aan ons recht op schadevergoeding en geeft een voorrecht op de geleverde goederen. Ongeacht het bedongen voorrecht blijven de goederen eigendom van BVBA GRANDA MOTORCARS doch op risico van de koper tot op datum van integrale betaling; zodoende heeft BVBA GRANDA MOTORCARS, het recht haar goederen tot op datum van betaling op elk ogenblik terug te halen en dit op kosten van de koper.
 11. Alle facturen die niet betaald werden op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar opbrengen. Het enkel feit van de niet-betaling op de vervaldag heeft het gevolg dat het bedrag hiervan van rechts en zonder ingebrekestelling vermeerderd zal worden met 10% met minimum van 37,18 euro ten titel van schadevergoeding voor het nadeel voortspruitend uit de laattijdige uitvoering van de verplichting tot betaling.
 12. Voor betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
 13. Afwijkingen van huidige factuur voorwaarden zijn slecht geldig mits zij schriftelijk overeengekomen werden.
 14. BVBA GRANDA MOTORCARS en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen. Voor meer info, zie onze Privacy Policy.
 15. Enkel de algemene voorwaarden in het Nederlands zijn rechtsgeldig.

Privacy- en cookie beleid

Is het onderstaand document niet leesbaar voor u? Klik dan hier.

Website disclaimer

Is het onderstaand document niet leesbaar voor u? Klik dan hier.